இணையத் தமிழ் கட்டுரை உலகம்

தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்

கட்டுரை.காம்

வாசகர்கள், படைப்பாளிகள்

அனைவருக்கும்

எங்களது

இதயம் கனிந்த

இனிய பொங்கல்

நல்வாழ்த்துகள்!

இன்று போல் என்றும்

வாழ்க!!

 

கட்டுரையாளர் : கட்டுரை.காம்

நமது தளத்தில் 21 கட்டுரை(கள்) எழுதியுள்ளார்..

If you enjoyed this post, make sure you subscribe to my RSS feed!
Share

,

One thought on “தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2012 Katturai.com – கட்டுரை.காம். All Rights Reserved
ஆசிரியர் : மாயவரத்தான் (www.Mayavarathaan.in / Twitter : @mayavarathaan )
வடிவமைப்பாளர் & துணை ஆசிரியர் : வின்மணி (www.winmani.com)

DMCA.com